Asclepias tomentosa Ell.

[ tuba milkweed ]

ASCLEPIADACEAE USDA Symbol: ASTO