Chrysopsis gossypina (Michx.) Ell.

[ cottony goldenaster ]

ASTERACEAE USDA Symbol: CHGO