Elymus villosus Muhl. ex Willd.

[ hairy wildrye ]

POACEAE USDA Symbol: ELVI