Krigia montana (Michx.) Nutt.

[ mountain dwarfdandelion ]

ASTERACEAE USDA Symbol: KRMO