Liatris aspera Michx.

[ tall gayfeather ]

ASTERACEAE USDA Symbol: LIAS