Liatris cokeri Pyne & Stucky

[ Coker's gayfeather ]

ASTERACEAE USDA Symbol: LICO17