Oxalis dillenii Jacq.

[ Dillen's oxalis ]

OXALIDACEAE USDA Symbol: OXDI2