Oxalis dillenii Jacq. ssp. filipes (Small) Eiten

[ Dillen's oxalis ]

OXALIDACEAE USDA Symbol: OXDIF