Sideroxylon tenax L.

[ tough bully ]

SAPOTACEAE USDA Symbol: SITE2